ÚVODNÍ USTANOVENÍ

• Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy (práva a povinnosti) mezi
Společností:
Dětská skupina Fame z.s., se sídlem Ukrajinská 1435/12, Ostrava – Poruba, 708 00
IČ: 17074525
DIČ: 17074525
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 20206
adresa poskytování služby: Horní Lhota 70, Horní Lhota, 747 64
telefonní číslo: +420 731 303 505
kontaktní email: info@uzasnakov.cz

Která poskytuje služby pro rodinu a děti na základě živnostenského oprávnění (dále jen „poskytovatel“) a objednavatelem služeb (dále jen „klient“).
• VOP jsou závazné pro všechny klienty a vycházejí z všeobecně závazných právních předpisů platných v České republice.
• Tyto VOP se použijí vždy, pokud smlouva mezi poskytovatelem a klientem neobsahuje jinou úpravu. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí též smluv, jež nebyly uzavřeny písemně.
• Poskytovatel provozuje služby, které jsou na internetových stránkách www.uzasnakov.cz (dále jen „internetové stránky) a je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněn vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.
• Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat, a to bez předchozího informování klienta. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změnu VOP poskytovatel oznámí klientům jejich zveřejněním na internetových stránkách. Změna VOP je vůči klientům účinná prvním dnem po jejich zveřejnění.

 

DEFINICE POJMŮ

• Službou se rozumí poskytování služeb pro rodinu a děti. Konkrétní seznam nabízených služeb pro rodinu a děti je uveden na internetových stránkách poskytovatele. Seznam služeb, které jsou poskytovány, se může měnit v závislosti na rozhodnutí poskytovatele v souladu s těmito VOP.
• Péčí o dítě se rozumí poskytování všestranné péče o dítě kvalifikovaným personálem Dětské skupiny Úžasňákov, kdy péče o dítě zahrnuje vedle zabezpečení základních potřeb (zdraví, hygiena) také péče o jeho tělesný, psychický, rozumový a mravní vývoj.
• Klient je fyzická osoba či právnická osoba, která v souladu s těmito VOP využívá služeb nabízených poskytovatelem.

 

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

• Poskytovatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku klienta a zajistit uskutečnění služeb odpovědnou osobou/zaměstnancem v souladu s údaji v objednávce klienta.
• Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat objednané služby řádně a s odbornou péčí.
• Služby jsou realizovány přímo poskytovatelem prostřednictvím jeho zaměstnanců, popř. prostřednictvím jeho prověřených obchodních partnerů (dále jen „partneři“), kteří jsou pravidelně a důkladně prověřováni, za účelem dosažení co nejvyšší úrovně služeb.
• Poskytovatel má právo dle vlastního rozhodnutí odmítnout závaznou objednávku na služby, a to zejména v případech, kdy klient opakovaně neplní svou povinnost zaplatit za vykonané služby.
• Poskytovatel odpovídá za trestní bezúhonnost jeho zaměstnanců.
• Poskytovatel nese odpovědnost za škody způsobené zaměstnancem na zdraví dítěte.
• Na vyžádání je poskytovatel povinen předložit klientovi k nahlédnutí pojistnou smlouvu pro případ újmy na zdraví dítěte, týkající se všech pracovněprávních vztahů uzavřených se všemi zaměstnanci poskytovatele.
• Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené v důsledku nepravdivých, zkreslených nebo neúplně sdělených informací ze strany klienta ústní, písemnou či jinou formou.
• V případě, že zaměstnanec poskytovatele nebude schopen z jakéhokoliv důvodu vykonávat svoji práci, nabídne poskytovatel klientovi dle svých možností vhodnou náhradu.
• Poskytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu svých zaměstnanců při výkonu služeb.
• Poskytovatel je oprávněn zasílat veškeré písemnosti na poslední jemu známou e-mailovou adresu klienta.
• Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen, a to bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Cena služeb již uzavřených smluvních vztahů však nemůže být jednostranně změněna bez vědomí a souhlasu klienta.
• U hlídání toleruje poskytovatel klientovi bezplatné prodloužení trvání služby o 10 minut, poté účtuje další hodinu.
• U nadstandardních služeb jsou ceny stanoveny na základě individuální domluvy.
• Pokud poskytovatel nemůže zabezpečit poskytování služeb, a to z důvodů, které poskytovatel nemohl ovlivnit (např. stávka, výluka, všeobecné nepokoje, živelná kalamita nebo jiné nepředvídatelné události), nepovažuje se tato nemožnost plnění jako porušení těchto VOP.  Poskytovatel je ovšem v takovém případě povinen vrátit klientovi platby přijaté za služby, které nebyly provedeny.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

• Klient je povinen za poskytnuté služby zaplatit sjednanou odměnu řádně a včas.
• Klient je povinen do předložené dokumentace uvést veškeré potřebné údaje včetně všech upozornění na zdravotní stav dítěte, kterému bude poskytována péče. Evidenční list dítěte je klient povinen předat poskytovateli před prvním poskytováním péče dítěti.
• Klient je povinen oznamovat poskytovateli bez zbytečného odkladu změnu aktuálně platné e-mailové adresy a telefonního čísla, které uvedl při objednávce.
• Klient je seznámen s kompletním ceníkem služeb poskytovatele, který je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele.
• Klient objednává své služby přes rezervační systém na internetových stránkách nebo přes poskytovatele.

 

 

 

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB

• Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká na základě objednávky.
• Objednávka služeb může být ze strany klienta provedena telefonicky, e-mailem nebo přes internetové stránky. V závislosti na povaze objednávky bude klient informován o orientační časové a finanční náročnosti a teprve na základě potvrzení ze strany klienta nabídky poskytovatele se stává objednávka závaznou a bude připravena k realizaci.
• Objednávka musí obsahovat: jméno a příjmení klienta, jméno a příjmení dítěte (případně dětí), zahájení a délku požadovaného hlídání, telefonický kontakt klienta, popř. jméno a příjmení a telefonický kontakt zletilé osoby, která dítě k hlídání předá, případně z hlídání vyzvedne, pokud to nebude sám klient.
• Klient má právo na bezplatné storno nezávazné webové, emailové nebo telefonické objednávky. Od okamžiku potvrzení nabídky poskytovatelem, se tato nabídka stává závaznou a platnou objednávkou.
• Klient má povinnost provést platbu maximálně den před zahájením vybrané služby.
• V případě, že klient zruší závaznou objednávku služeb v den, kdy mají být služby poskytovány, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 100 % z hodnoty objednaných služeb.
• V případě, že poskytovaná služba bude delší, než je objednávka této služby. Klient je povinen uhradit dodatečnou částku za navýšenou dobu služby bezhotovostním převodem.
• V případě neuhrazení částky včas ze strany klienta, je poskytovatel oprávněn neprovést službu.
• V případě poskytování péče o dítě hradí nebo zajistí stravování dítěte poskytovatel.
• V případě, že je požadována ze strany poskytovatele úhrada služeb předem a nebude tato ve splatnosti uhrazena, je poskytovatel oprávněn zrušit poskytování služeb.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

• bezhotovostně, minimálně den před sjednanou službou on-line platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay;
• bezhotovostně, minimálně den před sjednanou službou převodem na bankovní účet poskytovatele

 

 

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté ze strany klienta poskytovateli jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění souvisejících s objednávkou klienta.
• Osobní údaje klientů nebudou nijak zveřejněny a nebudou poskytnuty třetím osobám, vyjma osob specifikovaných v odst. 6.6 tohoto článku.
• Ochrana osobních údajů je pro fyzické osoby dána zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
• Osobní údaje, které jsou poskytnuty klientem poskytovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
• Klient dává poskytovateli svůj výslovný souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely poskytování služeb ze strany poskytovatele, a to až do doby jeho písemného odvolání souhlasu s tímto zpracováním. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
• Poskytovatel je oprávněn poskytnout osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu partnerům služeb provádějících služby pro klienta, za účelem plnění povinností a na dobu do splnění všech povinností.
• Poskytovatel a všechny osoby vykonávající práci jeho jménem se zavazují mlčenlivostí o osobních údajích klienta, detailech výchovy dětí a veškerých dalších podrobností týkajících se klienta.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

• Klient se zavazuje dodržovat tyto VOP. To stvrzuje svým podpisem smlouvy či závaznou objednávkou.
• Pro tyto VOP a veškeré právní vztahy mezi poskytovatelem a klientem platí právní řád České republiky.
• Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
• Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP. Změny a doplňky VOP vyžadují písemnou formu.
• Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny mimosoudní cestou. Nedojde-li ke smírnému řešení, budou všechny spory, které vyvstanou z těchto všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi, řešeny podle českého hmotného i procesního práva před věcně i místně příslušným soudem.

• Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2023.